REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO naklejki.aktywizujace.pl

Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym naklejkiaktywizujace.pl prowadzony jest przez wspólników prowadzących wspólnie działalność gospodarczą w oparciu o umowę spółki cywilnej pod nazwą SIRGA NAKLEJKI AKTYWIZUJĄCE SPÓŁKA CYWILNA Anna Holewa-Cosar, Joanna Mikitin (adres siedziby: ul. Tyska 28, 41-809 Zabrze, NIP spółki cywilnej 6482802059 , REGON 387704853 , adres poczty elektronicznej: naklejki.aktywizujace@gmail.com, tj. Anna Holewa-Cosar prowadząca działalność gospodarczą pod firmą: Sirga Anna Holewa-Cosar wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6482251607, REGON 240177250 pod adresem ul. Tyska 28 lok.1a, 41-809 Zabrze, oraz Joanna Mikitin prowadząca działalność gospodarczą pod firmą SJB Joanna Mikitin wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, NIP 6481871762, REGON 276764344, pod adresem al.Jana Pyki 8a/13,41-806 Zabrze, zwane dalej Sprzedawcą.

Definicje:
1. Sklep internetowy (Sklep) platforma sprzedaży dostępna pod adresem internetowym naklejkiaktywizujace.pl; za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

2. Usługodawca, Sprzedawca, Administrator danych – SIRGA NAKLEJKI AKTYWIZUJĄCE SPÓŁKA CYWILNA Anna Holewa-Cosar, Joanna Mikitin (adres siedziby: ul. Tyska 28, 41-809 Zabrze, NIP 6482251607, REGON 240177250, adres poczty elektronicznej: naklejki.aktywizujace@gmail.com.

3. Klient–  osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego lub korzysta z innych Usług dostępnych w Sklepie Internetowym;

4. Konsument –Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawca czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

5. Przedsiębiorca – Klient będący przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43[1] Kodeksu cywilnego;

6. Przedsiębiorca z uprawnieniami Konsumenta – oznacza osobę fizyczną zawierającą Umowę sprzedaży bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści Umowy sprzedaży wynika, że nie posiada ona dla tego Przedsiębiorcy zawodowego charakteru, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez niego działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

7. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
8. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego naklejki.aktywizujace.pl;

9. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

10. Zamówienie – wyrażenie przez Klienta woli zawarcia umowy. Prawidłowe złożenie Zamówienia przez Klienta skutkuje otrzymaniem na podany podczas składania Zamówienia/Rejestracji adres mailowy wiadomości mailowej potwierdzającej otrzymanie Zamówienia;

11. Usługa świadczona drogą elektroniczną – bezpłatna usługa polegająca na: prowadzeniu Konta Klienta (w przypadku Klientów zarejestrowanych) i udostępnieniu Klientom formularza zamówienia. W razie wątpliwości uznawać się będzie, że za Usługi świadczone drogą elektroniczną uznaje się również wszelkie czynności, które Usługodawca będzie wykonywał w celu prawidłowej obsługi procesów podanych w zdaniu pierwszym;

12. Umowa sprzedaży –umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Klient poprzez akceptację regulaminu automatycznie zgłasza żądanie uzyskania faktury, zamiast paragonu fiskalnego oraz wyraża zgodę na otrzymywanie faktury w postaci elektronicznej.

13. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ko(Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

14. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

15. Cena – cena, jaką Klient Sklepu internetowego zobowiązany będzie do zapłaty za wybrane produkty w przypadku zawarcia umowy sprzedaży;

16. Dostawa – ­powierzenie przez Sprzedawcę produktów przeznaczonych dla Klienta podmiotom trzecim w celu ich dostawy. Dostawę swoich produktów Sprzedawca powierza wyłącznie wyspecjalizowanym firmom kurierskim prowadzącym w tym zakresie profesjonalną działalność gospodarczą;

17. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Usługodawcę w Sklepie internetowym, za pomocą którego Klient dokonuje wyboru produktów w celu złożenia Zamówienia;

18. Konto Klienta – Usługa świadczona drogą elektroniczną będąca oznaczonym indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiorem zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie internetowym;

19. Rejestracja – utworzenie w systemie Sklepu Internetowego Konta Klienta. W celu dokonania Rejestracji należy wypełnić formularz rejestracyjny. Prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego skutkować będzie wysłaniem przez system Sprzedawcy automatycznej wiadomości mailowej informującej o aktywacji Konta Klienta;

20. Prowadzący Sklep – SIRGA NAKLEJKI AKTYWIZUJĄCE SPÓŁKA CYWILNA Anna Holewa-Cosar, Joanna Mikitin (adres siedziby: ul. Tyska 28, 41-809 Zabrze, NIP spółki cywilnej 387704853, REGON spółki cywilnej 6482802059, adres poczty elektronicznej: naklejki.aktywizujace@gmail.com

21. Adres do korespondencji i przesyłek – SIRGA NAKLEJKI AKTYWIZUJĄCE SPÓŁKA CYWILNA ul. Tyska 28, 41-809 Zabrze.

Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego dostępnego pod adresem naklejkiaktywizujace.pl zwanego dalej „Sklepem internetowym”) i w szczególności reguluje:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
c) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
2. Klientem Sklepu internetowego może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo osoba prawna, albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych może także być Klientem Sklepu internetowego, jeśli nie narusza to powszechnie obowiązującego prawa.
3. Zamówienia realizowane są tylko na terenie Polski. W celu złożenia Zamówienia obejmującego wysyłkę do innego kraju należy skontaktować się indywidualnie ze Sprzedawcą.
4. Ceny w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny nie zawierają ewentualnych kosztów wysyłki, które są zależne od wybranego przez Klienta sposobu płatności i Dostawy. W trakcie składania Zamówienia klient jest informowany o kosztach Dostawy.
5. Towary prezentowane w Sklepie internetowym są nowe, a podmiotem odpowiedzialnym za ich ewentualne wady fizyczne i prawne jest Sprzedawca.
6. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.7. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu
8.  Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.

Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji Konta, ani logowania do Konta. Prezentacja asortymentu Sklepu Internetowego nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
2. Rozpoczęcie składania zamówienia może – według wyboru Klienta – nastąpić za pośrednictwem Konta, utworzonego po bezpłatnej rejestracji lub bez konieczności zakładania Konta.
3. Firma świadczy drogą elektroniczną usługi w zakresie umożliwienia Klientom założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego pod adresem naklejki.aktywizujace@gmail.com.
4. Usługa Konta polega na umożliwieniu Klientom korzystania z funkcjonalności Sklepu internetowego po zalogowaniu się.
5. Rejestracja Konta w Sklepie internetowym jest dobrowolna i nieodpłatna.
6. Klient, który zarejestrował Konto w Sklepie internetowym ma możliwość: – śledzenia historii zamówień, – śledzenia statusu złożonego zamówienia, – ponowienia poprzedniego zamówienia, pod warunkiem dostępności danego produktu.
7. Klient może zarejestrować Konto w Sklepie internetowym po naciśnięciu odpowiedniej ikony na stronie głównej Sklepu internetowego lub może zarejestrować Konto podczas składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego.
8. Zarejestrowanie Konta w Sklepie internetowym wymaga wypełnienia formularza rejestracji przez podanie imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej (adresu e-mail) oraz hasła i numeru telefonu. W celu dokonania rejestracji Konta wymagane jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu, a także wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych podanych podczas rejestracji, oznaczonych jako obligatoryjne. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest niezbędne do założenia Konta, realizacji i obsługi zamówień złożonych w Sklepie internetowym, a także prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną oraz realizacji usług marketingu i promocji Firmy. Podanie danych oznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu założenia Konta. Podanie danych osobowych nieoznaczonych jako obligatoryjne jest dobrowolne i nie jest konieczne do założenia Konta.
9. Po wypełnieniu formularza rejestracji należy nacisnąć przycisk „Zarejestruj się”. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną w zakresie umożliwienia Klientowi założenia i korzystania z Konta na stronie internetowej Sklepu internetowego zostaje zawarta w momencie założenia Konta przez Klienta. Usługa Konta Klienta świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.
10. Po zarejestrowaniu Konta, Klient może zalogować się do Sklepu internetowego podając wskazany podczas rejestracji numer telefonu oraz hasło.
11. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta Klienta w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, w szczególności przez przesłanie Firmie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: naklejki.aktywizujace@gmail.com albo w formie pisemnej na adres pocztowy do korespondencji, żądania usunięcia Konta wraz ze wskazaniem numeru telefonu aktualnie zarejestrowanego w Sklepie internetowym.
12. Firma może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi Konta z zachowaniem 14- dniowego okresu wypowiedzenia z ważnych przyczyn, do których należą: – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający przepisy prawa lub postanowienia niniejszego Regulaminu, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób naruszający prawa osób trzecich lub dobre obyczaje, – korzystanie przez Klienta ze Sklepu internetowego w sposób zakłócający jego funkcjonowanie, – przesyłanie lub umieszczanie przez Klienta w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam).
13. Firma może złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta przesyłając Klientowi oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usługi Konta za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres poczty elektronicznej (adres e-mail) aktualnie zarejestrowany w Sklepie internetowym.
14. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron będzie skutkowało usunięciem Konta ze Sklepu internetowego.
15. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usługi Konta przez którąkolwiek ze Stron, jak również rozwiązanie umowy o świadczenie usługi Konta za zgodą obu Stron nie ma wpływu na prawa nabyte przez Strony przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy. 16. Firma może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego (w szczególności odmówić realizacji złożonego Zamówienia), jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient: – podał w trakcie rejestracji, lub bez rejestracji w trakcie składania zamówienia, w Sklepie Internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich, – dopuścił się za pośrednictwem Sklepu Internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów Sklepu Internetowego, – dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Firmę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Firmy.
17. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji oraz założenia Konta bez uprzedniej zgody Firmy.
18. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach witryny usługami, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

Warunki Zawarcia Umowy Sprzedaży

1. Informacje zamieszczone w Sklepie Internetowym nie stanowią oferty zawarcia umowy sprzedaży, lecz stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Sprzedawca w ramach Sklepu Internetowego prowadzi sprzedaż Towaru. W Sklepie Internetowym zamieszczone są informacje o właściwościach Towaru oraz o jego cenie.
3. Zamówienia można składać w następujący sposób:
• Klient może składać Zamówienia na Towary poprzez utworzone w tym celu Konto lub złożyć zamówienie bez rejestrowania Konta za pośrednictwem Formularza Zamówienia,
• emailem na adres dostępny na stronie internetowej Sklepu,
• telefonicznie na numery przeznaczone do składania zamówień, dostępne na stronie internetowej Sklepu w zakładce Kontakt.
4. Klient może składać Zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego przez 7 dni w tygodniu, 24  godziny na dobę.
5. W celu złożenia Zamówienia Klient powinien wybrać do Koszyka interesujące produkty, wybrać sposób Dostawy, wybrać metodę płatności i podać swoje dane kontaktowe przy użyciu interaktywnego formularza. W przypadku problemów ze złożeniem Zamówienia Klient proszony jest o kontakt ze Sprzedawcą.
6. W trakcie składania Zamówienia Klient zobowiązany jest do podania danych odpowiadających prawdzie.
7. Przed złożeniem Zamówienia Klient jest zobowiązany do potwierdzenia zapoznania się z Regulaminem.
8. W celu sfinalizowania procedury składania Zamówienia Klient powinien kliknąć na ikonę „Koszyk”, który przenosi go do zakładki, na której znajdują się wszystkie Towary dodane przez niego do koszyka. W zakładce „Koszyk” Klient może zobaczyć jakie Towary zamówił, jaka jest łączna wartość dodanych do koszyka Towarów i sfinalizować Zamówienie poprzez kliknięcie ikony „Przejdż do kasy”.
9. Po kliknięciu ikony „Przejdż do kasy” Klient zostaje zobowiązany do prawidłowego wypełnienia Formularza Zamówienia, w tym do podania swoich danych osobowych, wskazania adresu i sposobu Dostawy. Klient może również wpisać dodatkowe informacje do Zamówienia.
10. Warunkiem koniecznym skutecznego złożenia Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności, co Klient potwierdza zaznaczając odpowiednią rubrykę przed finalizacją Zamówienia. Brak akceptacji Regulaminu przez Klienta skutkuje brakiem możliwości nabycia Towaru w Sklepie Internetowym.
11. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza Zamówienia oraz zaakceptowaniu Regulaminu i Polityki Prywatności, Klient poprzez kliknięcie na ikonę „Kupuję i płacę” zostaje przekierowany do zakładki podsumowującej Zamówienie.
12. Po złożeniu Zamówienia Klient otrzymuje na adres poczty elektronicznej (e-mail), podany w Formularzu Zamówienia lub zarejestrowany na Koncie, wiadomość potwierdzającą złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym ze wskazaniem całkowitej wartości Zamówienia i jego podsumowaniem. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu zamówienia do realizacji.
13. W sytuacji, gdy Zamówienie będzie niemożliwe do zrealizowania z uwagi na brak Towaru w magazynie w ilości zamówionej przez Klienta,  Klient zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i o możliwych rozwiązaniach na wskazany przez niego adres e-mail lub drogą telefoniczną na numer przez niego wskazany W takiej sytuacji, Klient może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia (do 14  dni) lub zrezygnować z zamówionego Towaru albo z całości Zamówienia i odstąpić od Umowy, co spowoduje zwrot przez Sprzedawcę wpłaconej przez Klienta sumy pieniężnej.

Ceny

1. Wszystkie ceny Towarów zamieszczone w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich i są cenami brutto, co oznacza, że uwzględniają podatki, w tym podatek od towarów i usług (VAT).
2. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia. Cena podana przy Towarze nie zawiera kosztów Dostawy, o których Klient będzie poinformowany przy wyborze sposobu Dostawy w Formularzu Zamówienia.
3. Informacja o całkowitej wartości Zamówienia, która obejmuje cenę Towaru oraz koszty jego Dostawy, jest każdorazowo podawana na Stronie Internetowej Sklepu w Formularzu Zamówienia, po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu Dostawy Towaru i wyborze sposobu płatności. Są to całkowite koszty, które Klient zobowiązany jest ponieść w związku ze złożeniem Zamówienia, wraz z należnymi podatkami oraz kosztami dostarczenia Towaru.
4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia.
5. Czas realizacji zamówienia (tj. do dnia wysyłki Towaru) wynosi 7-10 dni roboczych.

Płatności

Klient przy składaniu Zamówienia może wybrać następujące formy płatności ceny oraz koszty dostawy zamówionych Towarów:
1. tradycyjny przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy) – w tym przypadku, Klient zostanie poinformowany o rachunku bankowym, na który powinien zostać dokonany przelew – bezpośrednio po wybraniu możliwości zapłaty tradycyjnym przelewem bankowym w wygenerowanej zakładce oraz w wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Klienta adres e-mail;
2.  gotówką w polskich złotych, przy odbiorze osobistym zamówionego Towaru w w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, czyli ul. Tyska 28, Zabrze – w tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta niezwłocznie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia do realizacji, zaś Towar wydany zostanie Klientowi osobiście po uprzednim umówieniu się.
3. Termin zapłaty za zamówienie wynosi dla Klienta 5 dni roboczych.

Dostawa

1. Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
2. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Klientowi towaru wolnego od wad, zarówno fizycznych, jak i prawnych.
3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Koszty dostawy podane są na stronie sklepu. Dodatkowo koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
4. Klient może dokonać odbioru osobistego Towaru pod adresem Anna Holewa – Cosar, ul. Tyska 28 lok.1a, 41-809 Zabrze.

Reklamacje

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczania produktów pozbawionych wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie produktu Sprzedawca wskazuje, że produkt nie jest pełnowartościowy.
1. Sprzedawca odpowiada za sprzedawane produkty na zasadach określonych w ustawie kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
2. Gdy zakupiony przez Klienta produkt posiada wadę należy o tym fakcie zawiadomić Sprzedawcę. Często zasadne jest przesłanie reklamowanego produktu do Sprzedawcy w celu jego zbadania.
3. Zalecane jest aby Klient składając reklamację zakupionego produktu:
a)     przekazał Sprzedawcy informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności określił rodzaj i datę wystąpienia wady;
b)    określił żądanie związane z reklamacją produktu (naprawa towaru, wymiana towaru na nowy, obniżenie ceny, odstąpienie od umowy);
c)     podał swoje dane kontaktowe.
5. Sprzedawca informuje, że w przypadku produktów objętych także gwarancją uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w karcie gwarancyjnej. Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy w zakresie określonym ustawą kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.)
6. Klient może zgłaszać również reklamacje związane z funkcjonowaniem strony Sklepu internetowego lub korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
7. Rozpatrzenie reklamacji następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni.
8. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie wysyłana na podany przez Klienta adres mailowy lub w inny wskazany przez Klienta sposób.
9. W celu ułatwienia procedury reklamacji Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego udostępnianego przez Sprzedawcę.

Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Firma podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu Internetowego, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa komunikatów i danych przekazywanych w Sklepie internetowym, Firma podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych przez Internet. Firma zapewnia bezpieczeństwo transmisji danych przekazywanych w Sklepie internetowym poprzez stosowanie protokołu SSL (SecureSocketLayer).
3. Spółka nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu Internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
4. Wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego mogą być zgłaszane Firmie pod adres: naklejki.aktywizujace@gmail.com
5. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu Internetowego.
6. Firma zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni od dnia otrzymania przez Spółkę reklamacji.

Odstąpienie od umowy
Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Prowadzącego Sklep podany w niniejszym Regulaminie lub na adres email: naklejki.aktywizujace@gmail.com

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1. Klient może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, który znajduje się poniżej, jednak nie jest to obowiązkowe.
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:
Adres do korespondencji i przesyłek
Sirga Naklejki Aktywizujące s.c.
ul. Tyska 28 lok.1a, 41-809 Zabrze.
Naklejki.aktywizujace@gmail.cm

Ja ……………………………………………………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy …………………………………………………………………………….,
numer oferty………………………………………………………………………………..
Data zawarcia umowy to………………………………………….,

Imię i nazwisko…………………………………………………………..
Adres………………………………………………………………………..
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)………………………………………….
Data………………………………………………………………………….

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku
umowy o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towaru należy zwrócić na poniższy adres:

Adres do korespondencji i przesyłek
Sirga Naklejki Aktywizujące s.c.
ul. Tyska 28 lok.1a, 41-809 Zabrze,

5. Zwrotu płatności Prowadzący sklep dokonuje przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały wybrane przez Klienta w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Klient zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
6. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru do Sklepu obciążają konsumenta, o ile odstąpienie nie zostało wywołane faktem choćby przejściowej niemożności spełnienia przez Cykada Polska Sp. z o.o. świadczenia o właściwościach zamówionych przez konsumenta.

Własność intelektualna

1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.
2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej  www.naklejki.aktywizujace.pl  stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.
3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony  www.naklejki.aktywizujace.pl bez zgody właściciela jest zabronione

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami lub Konsumentami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania pozwanego) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).
4. .Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
5. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.